Miejska Biblioteka Publiczna w Sławkowie jest samorządową instytucją kultury prowadzącą działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury oraz rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa.

Do szczegółowego zakresu działań Biblioteki należy:
– gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
– wytwarzanie materiałów informacyjnych,
– udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczenia do domów oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
– popularyzacja książki, wiedzy, informacji, wiedzy i czytelnictwa,
– prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych,
– współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
– doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
Biblioteka prowadzi działalność kulturalno-oświatową, której celem jest popularyzacja czytelnictwa oraz edukacja literacka i regionalna. Zadanie to jest realizowane poprzez konkursy czytelnicze i plastyczne, kierowane do dzieci i młodzieży, lekcje biblioteczne oraz zajęcia dla najmłodszych czytelników