§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Miejska Biblioteka Publiczna w Sławkowie, zwana dalej Biblioteką, jest instytucją kultury i działa na podstawie Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012r. poz. 642).

2. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców Miasta Sławkowa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

3. Prawo do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki mają osoby fizyczne oraz prawne na zasadach i warunkach określonych w nadanym przez Dyrektora MBP Regulaminie korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławkowie, zwanym dalej Regulaminem.

§ 2

ZASADY KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG BIBLIOTEKI

1. Korzystanie ze zbiorów i usług Biblioteki jest ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem usług, o których mowa w art. 14 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U. z 2012r. poz. 642).

2. Dane użytkownika Biblioteki podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

3. Użytkownik jest zobowiązany do wyrażenia zgody na rejestrację jego danych i ich przetwarzanie do celów statystycznych i korespondencyjnych.

4. Użytkownik korzystający ze zbiorów Biblioteki zobowiązany jest do przetwarzania zasad określonych w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).

5. Użytkownik ma prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów i następujących usług Biblioteki:

wypożyczania zbiorów,
korzystania ze zbiorów na miejscu,
korzystania ze stanowisk komputerowych, Internetu oraz innego sprzętu przeznaczonego dla użytkowników,
pomocy bibliotekarzy przy korzystaniu ze zbiorów Biblioteki,
informacji bibliotecznej, bibliograficznej, rzeczowej i innej,
zgłaszania zapotrzebowania na poszukiwane książki i inne media, które Biblioteka będzie realizować, w miarę posiadanych możliwość finansowych przy zakupie zbiorów,
udziału w spotkaniach i imprezach kulturalnych.

Biblioteka pobiera opłaty za:

sprowadzenie materiałów bibliotecznych z innej biblioteki w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych (koszty przesyłki pocztowej, kserokopii wykonanych w innych bibliotekach),
inne usługi świadczone przez Bibliotekę np. reprograficzne.

Wszystkie opłaty są pobierane zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 3

WYPOŻYCZANIE ZBIORÓW

Wszyscy użytkownicy Biblioteki mają prawo wypożyczania do domu części zbiorów nie objętych szczególnymi ograniczeniami regulaminowymi.
Warunkiem wypożyczania zbiorów poza Bibliotekę jest zapisanie się do Biblioteki, czyli:

zapoznanie się z niniejszym Regulaminem,
okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu z nr PESEL, aktualnym adresem zameldowania i zdjęciem,
wypełnienie karty zapisu (zobowiązania) i potwierdzenie jej własnoręcznym podpisem.

Niepełnoletniego użytkownika do Biblioteki zapisuje rodzic lub opiekun prawny, który podpisuje za niego kartę zapisu jako osoba poręczająca.
Konto czytelnicze otwarte na podstawie karty zapisu podlega prolongacie raz w roku.
Biblioteka ma prawo do weryfikacji danych zawartych w karcie zapisu, użytkownik jest zobowiązany informować Bibliotekę o każdorazowej zmianie tych danych.
Użytkownik może wypożyczyć jednorazowo 6 materiałów bibliotecznych na okres nie dłuższy niż 60 dni.
Na prośbę użytkownika możliwe jest przedłużenie terminu zwrotu wypożyczonych zbiorów. Prolongaty można dokonać trzykrotnie (maksymalnie po 30 dni), jeżeli na posiadane przez Użytkownika pozycje nie złożono zapotrzebowania.
Prośba o przedłużenie terminu zwrotu powinna zostać zgłoszona osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną najpóźniej w dniu, w którym użytkownik miał obowiązek oddać Bibliotece wypożyczone pozycje.
Prolongata nie jest udzielana gdy:

użytkownik nie zwrócił w terminie innych wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
użytkownik ma nieuregulowane inne zobowiązania wobec Biblioteki,
w przypadku dużego zapotrzebowania na dany materiał biblioteczny.

W uzasadnionych przypadkach Biblioteka ma prawo wypożyczyć zbiory na okres krótszy, niż określony regulaminem, bądź zażądać zwrotu zbiorów przed upływem terminu wypożyczenia.
W przypadku nie dotrzymania terminu zwrotu wypożyczonych dokumentów, od użytkownika pobiera się karę pieniężną w wysokości określonej przez Dyrektora Biblioteki w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Przetrzymanie zbiorów oraz korespondencyjne upomnienie użytkownika jest równoznaczne z zawieszeniem jego prawa do korzystania z Biblioteki.
W przypadku nie zastosowania się do powyższych rygorów użytkownik może zostać całkowicie pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki, natomiast MBP w celu wyegzekwowania swoich roszczeń może, w sposób przewidziany prawem wystąpić na drogę sądową. Z chwilą otrzymania informacji od komornika o umorzeniu sprawy i zwrotu nakazu zapłaty użytkownik może korzystać z usług Biblioteki pod warunkiem uiszczenia kosztów poniesionych przez Bibliotekę.

§ 4

Udostępnianie zbiorów w czytelni

Poza obręb Biblioteki nie wypożycza się zbiorów przeznaczonych tylko do udostępniania prezencyjnego (na miejscu), a w szczególności: starodruków (dzieł wydanych do 1800 roku), rękopisów, książki dawnej, rycin, druków ulotnych, mikrofilmów, dokumentów życia społecznego, dzieł rzadkich, kosztownych i trudnych do nabycia, rzadkich wydawnictw leksykograficznych (encyklopedie, słowniki, leksykony), kolekcji, dzieł wymagających konserwacji i naprawy introligatorskiej.
Księgozbiór czytelni oraz wydawnictwa ciągłe (czasopisma) mogą być udostępniane zarówno prezencyjnie, jak i na zewnątrz na określonych dla nich zasadach regulaminowych.
Warunkiem skorzystania ze zbiorów czytelni jest zaewidencjonowanie użytkownika w rejestrze użytkowników czytelni.
Zbiory udostępniane są za pośrednictwem dyżurującego bibliotekarza lub w wolnym dostępie za wiedzą i zgodą bibliotekarza.
Wykorzystane materiały użytkownik zwraca dyżurującemu bibliotekarzowi i ma obowiązek czekać, aż zostaną sprawdzone pod względem ilości, stanu i kompletności.
Kserowanie fragmentów zbiorów w zakresie dozwolonego użytku, przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest dozwolone tylko za wiedzą i zgodą bibliotekarza na terenie MBP ? usługa jest płatna zgodnie z aktualnym cennikiem.
Wynoszenie materiałów bibliotecznych przeznaczonych do korzystania na miejscu poza teren siedziby Biblioteki w celu wykonania kserokopii jest niedozwolone.
O ilości zbiorów udostępnianych prezencyjnie użytkownikowi jednocześnie decyduje dyżurujący bibliotekarz.
W czytelni można korzystać z materiałów własnych pod warunkiem zgłoszenia ich dyżurującemu bibliotekarzowi.
Opuszczenie miejsca prezencyjnego udostępniania zbiorów użytkownik winien zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi celem zabezpieczenia (rozliczenia) zbiorów.
W uzasadnionych przypadkach zbiory czytelni można udostępnić poza bibliotekę.
O możliwości udostępnienia danej pozycji z księgozbioru czytelni poza bibliotekę każdorazowo decyduje bibliotekarz.
Użytkownik może jednorazowo wypożyczyć do 3 woluminów (jednostek inwentarzowych na okres nie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych bez możliwości prolongaty terminu zwrotu.
Biblioteka może zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem terminu zwrotu.
Niedotrzymanie terminu zwrotu w odniesieniu do udostępnień zbiorów czytelni może stanowić podstawę do utraty przez użytkownika prawa korzystania z tej formy udostępnień.
Biblioteka ewidencjonuje udostępnianie zbiorów czytelni poza bibliotekę w rejestrze wypożyczeń księgozbioru podręcznego, w którym użytkownik własnoręcznym podpisem potwierdza fakt wypożyczenia zbiorów czytelni poza bibliotekę.

§ 5

Udostępnianie prasy

Biblioteka udostępnia prasę prezencyjnie (na miejscu) oraz na zewnątrz.
Warunkiem prezencyjnego udostępnienia prasy jest zaewidencjonowanie użytkownika w rejestrze użytkowników czytelni.
Warunkiem udostępnienia prasy na zewnątrz jest posiadanie aktualnej karty zapisu (zobowiązania) oraz zaewidencjonowanie użytkownika w rejestrze wypożyczeń prasy.
Każdorazowo bibliotekarz decyduje o ilości wypożyczonych na zewnątrz egzemplarzy i terminie zwrotu, jednakże liczba jednorazowo wypożyczonych użytkownikowi egzemplarzy prasy nie może przekroczyć 10, a termin zwrotu 14 dni kalendarzowych bez możliwości prolongaty terminu zwrotu.
Biblioteka może zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem terminu zwrotu.

§ 6

usługa ?książka na telefon?

Z usługi ?Książka na telefon? mogą korzystać osoby, które ze względu na stan zdrowia, wiek, stopień niepełnosprawności nie mają innej możliwości korzystania z Biblioteki.
Usługa dostawy i odbioru książek jest bezpłatna.
Warunkiem korzystania z usługi jest dopełnienie formalności związanych z zapisem do Biblioteki, a określonych w § 3 niniejszego Regulaminu.
Zbiory można zamawiać telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
Realizacja zamówień nie może kolidować z bieżącym funkcjonowaniem Biblioteki i następuje w uzgodnieniu w czasie dogodnym dla użytkownika i Biblioteki.
Zasady udostępniania, w szczególności: ilość udostępnianych zbiorów, terminy zwrotu, zasady prolongaty, poszanowania zbiorów obowiązują zgodnie z przepisami określonymi w niniejszym Regulaminie.

§ 7

korzystanie z internetu i sprzętu komputerowego

Korzystanie ze stanowisk komputerowych oraz Internetu w Bibliotece jest nieodpłatne.
Warunkiem korzystania ze sprzętu komputerowego oraz Internetu jest zaewidencjonowanie użytkownika w rejestrze użytkowników sali komputerowej.
Ze sprzętu komputerowego korzystać może osoba, która zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz wyjaśnieniami bibliotekarza na temat warunków i zasad obsługi komputera.
Internet może być wykorzystywany wyłącznie do celów edukacyjnych, naukowych oraz do poszukiwań informacji.
Stanowisko komputerowe może zajmować tylko jedna osoba.
Urządzenia winny być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.
Użytkownicy korzystający ze sprzętu komputerowego w przypadku stwierdzenia zakłóceń w pracy komputera uszkodzeń lub niesprawności sprzętu, z którego korzystają powinni niezwłocznie powiadomić o tym pracownika Biblioteki bez samowolnego podejmowania prób naprawy lub usuwania usterek.
Pracownicy Biblioteki mają prawo monitorowania aktualnie wykonywanych przez użytkownika prac i przerwania sesji w dowolnym czasie, w przypadku nie przestrzegania zasad regulaminu lub jeżeli uznają, że wykonywano inne czynności niepożądane.
Za wydruki komputerowe pobiera się opłaty według Załącznika Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Użytkownicy mają prawo korzystania ze stanowisk komputerowych 1 godzinę. W przypadku braku oczekujących mogą korzystać kolejną godzinę, jednak nie więcej niż 3 godziny w ciągu dnia.
Dostęp do stanowisk komputerowych jest regulowany i nadzorowany przez dyżurującego bibliotekarza.
W przypadku większej liczby chętnych, bibliotekarz każdorazowo decyduje o długości sesji na danym stanowisku (w szczególności o jej skróceniu, ograniczeniu w czasie).
Osobom korzystającym ze stanowisk komputerowych Biblioteki nie wolno:

podejmować działań powodujących dewastację lub uszkodzenie sprzętu komputerowego biblioteki, dezorganizację sieci komputerowej oraz zniszczenie oprogramowania,
instalować własnego oprogramowania oraz wprowadzać jakichkolwiek zmian w konfiguracji komputerów, dokonywać prób łamania istniejących zabezpieczeń systemu oraz ingerować w zawartość gromadzonych danych,
przesyłać i udostępniać treści niezgodnych z prawem lub będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej, której przedmiotem nie jest korzystający,
przesyłać i udostępniać treści mogących naruszać czyjekolwiek prawa osobiste,
masowo rozsyłać treści o charakterze reklamowym (tzw. spam),
rozpowszechniać wirusy komputerowe i inne programy mogące uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu,
prowadzić działalności komercyjnej poprzez sieć komputerową Biblioteki,
udostępniać łącza internetowego osobom trzecim,
korzystać ze stron WWW, Sewerów FTP i materiałów własnych zawierających treści sprzeczne z prawem i zasadami współżycia społecznego.
korzystać ze stron internetowych o charakterze pornograficznym,
korzystać z gier internetowych, komunikatorów, usług internetowych typu chat, programów klienckich typu P2P itp.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowane przez siebie szkody lub nadużycia popełnione przy korzystaniu z udostępnionego mu sprzętu komputerowego oraz zasobów Internetu, a także za uszkodzenia sprzętu wskutek niewłaściwego użytkowania.
Użytkownicy nie mogą zapisywać danych w pamięci komputera. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne usunięcie lub modyfikację danych przez innych użytkowników.
Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane oraz szkody wyrządzone przez internautów przy użyciu łączy należących do Biblioteki a udostępnianych użytkownikom
Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione przez Użytkownika na komputerze, a w szczególności za hasła, dane osobowe, dane poufne itp.
Użytkownik, który nie stosuje się do Regulaminu może decyzją dyrektora MBP utracić prawo do korzystania ze stanowiska komputerowego.

§ 8

wypożyczenia międzybiblioteczne

Biblioteka umożliwia użytkownikom korzystanie ze zbiorów innych bibliotek krajowych w drodze tzw. wypożyczeń międzybibliotecznych.
Czytelnik zainteresowany tą formą usługi może złożyć zamówienie na poszukiwane przez siebie dokumenty w Bibliotece.
Sprowadzone tą drogą pozycje udostępniane są wyłącznie na miejscu w czytelni.
Termin korzystania z zamówionych materiałów oraz możliwość ewentualnej prolongaty określa biblioteka wypożyczająca.
Użytkownik ma obowiązek pokryć koszty przesyłki sprowadzonych materiałów (w obydwie strony) oraz koszty korespondencji związanej z wypożyczeniem.

§ 9

usługi reprograficzne

Użytkownik ma prawo, w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na użytek prywatny do reprodukowania materiałów bibliotecznych, które może się odbywać na terenie Biblioteki poprzez:

wykonywanie kserokopii,
wykonywanie wydruków.

Zgodę na sporządzenie kopii wyraża każdorazowo dyżurujący bibliotekarz.
Nie wykonuje się odbitek kserograficznych i innych kopii:

w zakresie, w jakim nie zezwala na to prawo autorskie,
publikacji chronionych prawem autorskim,
publikacji w złym stanie technicznym,
starodruków, rękopisów, druków rzadkich, cennych i szczególnie chronionych.

Ceny usług reprograficznych określa załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 10

odpowiedzialność użytkownika za wypożyczone zbiory

Użytkownika jest zobowiązany do poszanowania zbiorów będących własności Biblioteki. Powinien zwrócić uwagę na ich stan przed wypożyczeniem, a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi. Za braki i uszkodzenia stwierdzone przy zwrocie, które nie zostały uprzednio zgłoszone odpowiada użytkownik dokonujący zwrotu.
Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych w terminach określonych w niniejszym Regulaminie. Za niedotrzymanie terminu zwrotu naliczane są opłaty w wysokości określonej w Załączniku Nr 1 do niniejszego regulaminu.
W przypadku uszkodzenia lub zagubienia wypożyczonych materiałów bibliotecznych użytkownik jest zobowiązany:

Odkupić takie same lub ? po uzgodnieniu z dyrektorem Biblioteki ? inne publikacje, o nie mniejszej wartości i przydatne Bibliotece,

Jeśli odkupienie jest niemożliwe, użytkownik płaci ekwiwalent pieniężny ustalany każdorazowo przez dyrektora Biblioteki w wysokości co najmniej aktualnej ceny rynkowej uszkodzonego/zagubionego materiału bibliotecznego.

Użytkownik otrzymuje pokwitowanie wniesienia opłaty.

§ 11

przepisy porządkowe

Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków i innych środków odurzających. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych używek oraz brak przestrzegania zasad higieny osobistej nie mogą przebywać w lokalu Biblioteki. W Bibliotece nie mogą także przebywać osoby zagrażające bezpieczeństwu innych użytkowników np. na łyżworolkach, wrotkach, łyżwach.
W czasie, gdy w domu użytkownika panuje choroba zakaźna nie może on korzystać z Biblioteki.
Z Biblioteki nie można wynosić materiałów bibliotecznych, które nie podlegają wypożyczeniu. Dotyczy to również sprzętu i innych składników majątkowych Biblioteki.
Rodzice nie mogą pozostawiać w Bibliotece dzieci poniżej 7 roku życia bez opieki.
Zabronione jest zachowanie uciążliwe dla innych użytkowników oraz zakłócające świadczenie usług bibliotecznych, m. in. prowadzenie głośnych rozmów, głośne nastawianie odtwarzaczy osobistych itp.
Zabronione są wszelkie działania powodujące niszczenie materiałów bibliotecznych w czasie czytania (np. podkreślanie tekstu, wyrywanie kartek itp.).
Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.
o możliwości i miejscu spożywania napojów i posiłków w lokalu Biblioteki przez użytkowników decyduje dyżurujący bibliotekarz.
Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody związane ze spożywaniem napojów i posiłków w bibliotece.

§ 12

postanowienia końcowe

Każdy użytkownik Biblioteki zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do jego postanowień.
Rozstrzyganie kwestii szczegółowych oraz nie uregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu należy do kompetencji dyrektora Biblioteki lub upoważnionej przez niego osoby.
Dyrektor Biblioteki ma prawo zamknąć na określony czas Bibliotekę lub ograniczyć zakres jej pracy z powodu awarii, remontu, prac porządkowych, inwentaryzacji zbiorów lub innych ważnych przyczyn.
Skargi i wnioski użytkownicy mogą zgłaszać:

poprzez wpis do książki skarg i wniosków,
dyrektorowi Biblioteki, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

5. Biblioteka zastrzega sobie prawo ograniczenia możliwości korzystania z usług instytucji w stosunku do osób naruszających niniejszy Regulamin, porządek i zwyczajowy sposób postępowania.