Deklaracja dostępności strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławkowie ul.Gen.W. Sikorskiego 4, 41-260 Sławków.

Miejska Biblioteka Publiczna w Sławkowie ul.Gen. W. Sikorskiego 4, 41-260 Sławków. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławkowie ul.Gen.W. Sikorskiego 4, 41-260 Sławków..

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-11-19
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-11-19

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. strona internetowa posiada, narzędzia ułatwiające dostęp

Treści niedostępne

 • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań

Wyłączenia

 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-03-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Konrad Lorek.
 • E-mail: admin@mbp.slawkow.pl
 • Telefon: 32 293 12 16

Opis procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie do podmiotu publicznego na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna w Sławkowie

ul.Gen.W. Sikorskiego 4

41-260 Sławków

lub za pomocą e-mail: biblioteka@mbp.slawkow.pl

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławkowie zlokalizowany jest przy ul. Gen. W. Sikorskiego 4.

Obiekt jest budynkiem 2 kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 384,36 m .

Do wejścia biblioteki prowadzą 10 stopniowe schody zewnętrzne, znajdujące się po obydwu stronach drzwi wejściowych.

W rejonie budynku występują drogi kołowe i parkingi, w tym 1 miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Z trzech stron budynku istnieją ciągi piesze ? chodniki z kostki betonowej.

Na parterze mieszczą się: księgozbiór, wypożyczalnia książek i czytelnia oraz pracownia komputerowa.

Toaleta przeznaczona dla użytkowników nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Pomieszczenia biblioteki nie posiadają progów.

Budynek wyposażony jest w transporter schodowy Jolly Standard, który zapewnia dostępność osób na wózkach inwalidzkich (pokonanie biegu schodowego 10×15/35) z poziomu chodnika na poziom parteru budynku ? dojazd osób niepełnosprawnych od ul.Gen. W. Sikorskiego chodnikiem do schodów wejściowych, przy których na ścianie budynku znajduje się domofon umożliwiający wezwanie bibliotekarza.

Do biblioteki może wejść osoba z psem asystującym.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Istnieje możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.
W celu skorzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sławkowie, prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby, co najmniej na 3 dni robocze (z wyłączeniem sytuacji nagłych) przed tym zdarzeniem, przesyłając wypełniony formularz za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez złożenie wniosku w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławkowie przy ul. gen W. Sikorskiego 4.